accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Demokratins utveckling - år för år

För ungefär hundra år sedan fick kvinnor och män allmän och lika rösträtt men vägen fram till det demokratiska genombrottet startade långt tidigare. Här kan du utforska några av de riksdagsbeslut, motioner och propositioner som format vår demokrati i kronologisk ordning. Här lyfts även viktiga rörelser och andra skeenden som påverkat demokratin framåt till våra dagar.

1809
Målning av Gustav IV Adolf

1809: Det kungliga enväldet avskaffas

Efter en tid av kungligt envälde arresteras kung Gustav IV Adolf i en statskupp i mars 1809. Han avsätts av riksdagen den 10 maj och landet är i kris. Ett nytt utskott i riksdagen, konstitutionsutskottet, får i uppdrag att arbeta fram en ny grundlag. Utskottet arbetar snabbt och intensivt och den nya regeringsformen antas av riksdagens fyra stånd redan den 6 juni 1809. Nu överförs mer makt till riksdagen.

Den 6 juni är sedan 1983 Sveriges nationaldag.

1810
Målning av Jean Baptiste Bernadotte

1810: Successionsordningen antas

Successionsordningen är en grundlag som bestämmer hur Sveriges tron ska ärvas och som antas av Sveriges riksdag 1810. Riksdagen väljer den den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte till tronföljare efter Karl XIII, som är barnlös. Länge kan tronen därefter, i enlighet med successionsordningen, endast ärvas av manliga ättlingar till Bernadotte, men 1978 och 1979 beslutar riksdagen att ändra successionsordningen så att även kvinnor kan ärva tronen. När ändringen börja gälla 1980 blev prinsessan Victoria, född 1977, tronföljare och kronprinsessa av Sverige.

För att ändra en grundlag krävs två likalydande riksdagsbeslut med ett riksdagsval emellan.

1810: Justitieombudsman inrättas

Som första land i världen inrättade Sverige en Justiteombudsman, JO. Till JO kunde medborgarna vända sig med klagomål på myndigheterna. Den första justitieombudsmannen hette Lars Augustin Mannerheim.

1842
Glava folkskola, Värmland, 1919

1842: Folkskolan införs i Sverige

Nu införs obligatorisk folkskola i Sverige för att alla barn ska få utbildning. Alla socknar och städer måste ha en skola med en utbildad folkskolelärare. Staten var ansvarig för lärarutbildningen.

1866
Fyra manliga porträttmålningar som representerar de fyra stånden på 1800-talet

Bara 6 procent av befolkningen har rösträtt år 1866, drygt 20 procent av männen.

1866: Tvåkammarriksdag införs

Fram till 1866 bestod Sveriges riksdag av de fyra stånden: adel, präster, borgare och bönder. Drivande i arbetet med att modernisera riksdagen är Louis De Geer som är justitiestatsminister, en titel som innebär att han är den högst rankad ledamot i riksdagen.

Det gamla ståndssamhället har i praktiken försvunnit och tanken är att riksdagen bättre ska spegla det nya samhället. Resultatet blir en riksdag med två kamrar: första kammaren och andra kammaren. Nu börjar riksdagen sammanträda varje år.

Det är dock fortfarande många som varken får rösta eller bli invalda i riksdagen. Endast 6 procent av hela befolkningen har rösträtt, det vill säga drygt 20 procent av den manliga befolkningen.

1872
Brollopsfoto från 1872 i en guldram

1872: Gifta kvinnor får rätt att bestämma över sin egen ekonomi

En kvinna är på den här tiden myndig från 25 års ålder men gifter hon sig blir hon omyndig med sin make som förmyndare. Från och med 1872 får alla gifta kvinnor rätt att bestämma över sin egen inkomst.

1884

1884: Den första motionen om kvinnlig rösträtt

Fredrik Theodor Borg 1825–1895, var tidigt förespråkare av kvinnors rösträtt och var den förste riksdagsman som motionerade om detta 1884. 

Kvinna i bröllopsklänning och släp

1884: Myndighetsåldern för kvinnor sänks

Svenska kvinnor betraktas som omyndiga i många århundraden. Det är bara änkor som kan vara myndiga, så länge de inte gifter om sig. Men 1858 fattar riksdagen beslutet att ogifta kvinnor kan anmäla till domstol att de vill bli myndiga från 25 års ålder. År 1865 blir de automatiskt myndiga när de fyller 25 och 1884 sänks åldern till 21. Men detta gäller alltså bara ogifta kvinnor. När en kvinna gifter sig ställs hon under sin mans förmyndarskap. Det är först 1921 som även gifta kvinnor blir fullt myndiga, samma år som kvinnor får rösta i riksdagsvalet för allra första gången.

1890
Skrift från 1890-talet som berättar om vad rösträtt är

1890: Sveriges Allmänna Rösträttsförbund bildas

Nu bildas Sveriges Allmänna Rösträttsförbund. Man arbetar främst för mäns politiska rösträtt men förbundet är öppet för alla. Drivande inom förbundet är liberaler. Bland annat arrangerar förbundet folkriksdagar. Det är stora sammankomster med valda deltagare från olika samhällsklasser och yrkesgrupper. Där planerar man kampanjer, strejker och argument för att vinna gehör för allmän och lika rösträtt till riksdagen.

1901
Värnpliktiga som tågar på en väg 1901

1901: Värnplikt införs för män

Värnplikten införs för män mellan 18 och 47 år. Ett nytt slagord i debatten om rösträtten börjar användas "En man - ett gevär - en röst!". När staten kräver att alla män ska tjäna nationen, oavsett klass eller bakgrund, tycker många att man också ska ha rätt att rösta.

1902
Affisch med telegram till arbetarna, från 1902

1902: Storstrejk för allmän och lika rösträtt

Över 120 000 personer strejkar i mitten av maj för att få allmän och lika rösträtt till riksdagens två kamrar. För att driva igenom rösträtt för män används den obligatoriska värnplikten som argument - "En man - ett gevär - en röst!".
Förväntandes man riskera livet för sitt land skulle också full medborgarrätt med rätt att rösta införas.

1903
Flygblad från Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt med uppmaning om att skriva på en lista

1903: Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt bildas

I början av seklet läggs ett förslag fram i riksdagen som föreslår att gifta män ska ha två röster – en för sig själva och en för sin fru. Riksdagsman Carl Lindhagen svarar med att kvinnor borde ha en egen röst men det förslaget röstas ned. Förslaget att gifta män ska ha två röster provocerar och är en anledning till att den organiserade kampen för den kvinnliga rösträtten startar.

Kvinnor från Fredrika Bremer-förbundet samlas för att samtala om förslagen och bestämmer sig för att bilda en kommitté på sju personer för att skapa en rösträttsrörelse för kvinnlig rösträtt. Några månader senare bildas Föreningen för kvinnans politiska rösträtt, FKPR som senare 1903 byter namn till Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR. Ledande personer är bland andra Anna Lindhagen, Lydia Wahlström och Anna Whitlock.

"Medborgarrätten heter icke allenast pengar, utan också byxor"
Elma Danielsson, journalist och socialdemokrat
1909
Män med rösträtt

År 1909 ökar andelen röstberättigade från 9 till 19 procent.

1909: Riksdagen beslutar att (nästan) alla män ska få rösträtt

Nu beslutar riksdagen om allmän rösträtt för män över 24 år som betalar skatt, har gjort värnplikten och som inte har varit omhändertagna av fattigvården eller suttit i fängelse. Det gäller i val till riksdagens andra kammare. Den odemokratiskt valda första kammaren blir kvar.

1909: Kvinnor blir valbara till kommuner

Genom riksdagsbeslut 1907 och 1909 blir kvinnor valbara till stads- och kommunfullmäktige. 

Den första kvinnan som väljs in i stadsfullmäktige är Gertrud Månsson. Hon väljs in i Stockholm stad som är den stad vars valresultat blir färdigräknat först av alla.

En annan kvinna är Elisabeth Tamm (på bilden) som börjar sin politiska karriär i kommunalpolitiken. Här driver hon sociala frågor och som ägare till godset Fogelstad också jordfrågor. Elisabeth Tamm är vice ordförande i Julitas kommunalstämma från 1913 och blir Sveriges första kvinnliga ordförande i en kommunalnämnd (Julita) 1916.
Elisabeth Tamm blir 1922 en av de fem första kvinnorna i riksdagen.

 

1911
Sex män i en bil, från början av 1900-talet

1911: Första valet med allmän rösträtt för män

I september 1911 hålls det första valet med kraftigt utökad rösträtt för män och med ett proportionellt valsystem. Tidigare hade endast 9 procent av hela befolkningen haft rätt att rösta, men andelen ökar nu till 19 procent. Att det inte blir fler som får rösträtt beror främst på att kvinnorna fortfarande är uteslutna och att rösträttsåldern är hög. Det ställs fortfarande krav på att de manliga väljarna ska ha gjort värnplikt och betalat sin skatt.

På bilden ses politiker i Gävle åka på valturné 1911.

1912
Porträtt Karl Staaff

1912: Regeringen lägger förslag om kvinnlig rösträtt som röstas ned i riksdagen

Karl Staaffs regering lägger fram den allra första propositionen om kvinnlig rösträtt och valbarhet till riksdagen men den röstas ner i första kammaren.

I andra kammaren antas propositionen med 140 röster för och 66 emot, men i första kammaren röstas förslaget ned med 86 röster mot 58 och därmed faller den kvinnliga rösträtten.

Bland annat så var det riksdagsmän ... som förklarade att de kunde inte gå med på kvinnorösträtten på grund utav kvinnornas stora hattnålar, som var livsfarliga för de som passerade Norrbro. Och likaså de stora hattarna som användes, som skymde utsikten i kristallsalongen.
Signe Bergman, rösträttspionjär om rösträttskampen
1914
Film

1914: Bondetåget och borggårdskrisen

Efter valet 1911 blir Karl Staaff statsminister och bildar regering. Staaff vill hålla igen på utgifterna till försvaret och istället satsa på sociala förmåner så att folk ska få det bättre. Samtidigt är det ökade motsättningar i Europa.

Regeringen beslutar att skjuta upp ökningar till försvaret i form av byggande av en pansarbåt. Detta innebär att man river upp ett beslut från en tidigare regering. Detta väcker stark kritik från högern och från kungen men även protester från folket. Försvarsvänliga föreningar bildas och kampanjer organiseras.

Kulmen kommer med bondetåget, där 30 000 demonstranter visar sitt stöd för kungen som är en stark anhängare av ett starkt försvar.
I ett tal på slottets borggård uttrycker kungen sitt stöd till folket och tar avstånd från den sittande regeringens försvarspolitik. Detta leder till att Karl Staaff avgår som statsminister.

Staaff anser nämligen att kungen bryter mot författningen i sitt tal. Utifrån ordalydelsen i regeringsformen från 1809 gör dock inte kung Gustaf V något fel men hans handling strider mot rådande praxis.

Parlamentarismens princip hade lidit nederlag.

På filmen ses olika demonstrationståg inne i Stockholms stad på den aktuella dagen. Filmen avslutas med filmklipp från kungens tal på borggården. 

1917
Porträtt Nils Edén

1917: Genombrott för parlamentarismen

Nu kommer genombrottet för parlamentarismen, det vill säga principen att en regering måste toleras av riksdagen. Kungen förlorar i praktiken sin politiska makt.

Makten är enligt 1809 års regeringsform delad mellan kungen och riksdagen. Kungens uppgift är att styra landet och statsråden är hans rådgivare.

Hösten 1917 träffade kung Gustav V och den blivande statsministern Nils Edén (bilden) en överenskommelse som blev en viktig förutsättning för Sveriges fortsatta demokratisering. I ett samtal med Edén lovade kungen att inte lägga sig i regeringens politik. Edén skulle få regera, oberoende av kungens åsikter. 

”Tiden fordrar av Sveriges regering, att den skulle göra någonting ännu större, ännu mera, att den skulle spänna krafterna ännu högre, att den skulle gripa in för denna stora, enande, samlande förändring i demokratisk riktning” ”– jag syftar på kvinnornas rösträttsfråga.”
Nils Edén, riksdagen den 5 juni 1917
1918
Film

1918: Uppgörelse om kvinnlig rösträtt

På senhösten kallar regeringen in en urtima (extra) riksdag. Syftet är att justera de statsanställdas löner som sjunkit under krigsåren. I Europa pågår oroligheter. Första världskriget är nyligen avslutat men på flera håll i Europa har revolutioner brutit ut. Oron för att något liknande ska hända i Sverige ökar och trycket på att införa allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män är högt.

Långa förhandlingar pågår hela dagen och långt in på natten. Eftersom riksdagen är extrainkallad kan man inte fatta besluta om kvinnors rösträtt vid sittande möte men till slut når man en överenskommelse om att beslut ska fattas vid den kommande ordinarie riksdagen nästa år: Sverige ska införa allmän och lika rösträtt. 

På filmen ses kvinnor från Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt på väg att uppvakta statsministern den 24 april 1917.

Slutligen har förutsatts, att politisk rösträtt skall genom grundlagsändring tillkomma jämväl kvinnorna.
Riksdagens skrivelse Nr 40.
1919
Folksamling i en park cirka år 1919

1919: Första beslutet om kvinnlig rösträtt i riksdagen

Nu fattas äntligen det första beslutet om kvinnlig rösträtt i Sveriges riksdag efter en hård kamp. Den 24 maj blir ett datum som firas av många av de lokala rösträttsföreningarna runt om i landet. Sverige får allmän och lika rösträtt som sista land i Norden.

1920

1920: Sista riksdagsvalet med enbart manlig rösträtt

Den 28 september 1920 hölls det sista riksdagsvalet med enbart manlig rösträtt i Sverige. Den riksdag som valdes hade som sitt huvudsakliga uppdrag att upprepa föregående riksdagsbeslut om allmän och lika rösträtt. För en grundlagsändring krävdes nu som då att två riksdagar med mellanliggande val fattar identiska beslut.

1921
Många lokalföreningar från LKPR uppställda med standar för en gruppbild 1921.

54 procent av befolkningen blir röstberättigade år 1921.

1921: Det andra beslutet om kvinnlig rösträtt i riksdagen

Den 26 januari fattar riksdagen det andra beslutet om kvinnlig rösträtt. Gifta kvinnor, som tidigare har stått under makens förmyndarskap, blir nu myndiga vid 21 år.

Affisch från folkomröstningen om alkohol skulle förbjudas 1922

1921: Riksdagen inför möjlighet till rådgivande folkomröstningar

Samtidigt med den allmänna rösträtten inför Sverige möjlighet till rådgivande folkomröstningar. Den första hålls 1922 och får svenskarna att ta ställning i en mycket omdebatterad fråga: Ska alkohol förbjudas?

Efter den så kallade förbudsomröstningen hålls ytterligare fem nationella folkomröstningar i Sverige: om högertrafik 1955, pensionsfrågan 1957, kärnkraften 1980, EU-medlemskapet 1994 och införande av euro 2003.

Sedan 1980 har flera hundra rådgivande folkomröstningar hållits på lokal nivå i kommuner, regioner och landsting.

Ingen festlighet kunde på ett vackrare sätt ha uttryckt det som låg i luften, som för några gjorde stegen spänstigare.
Ellen Key, om första gången kvinnor fick rösta i allmänna val.
Kvinnor som går på en stadsgata på väg att rösta för första gången 1921

1921: Det första demokratiska riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt

I september 1921 kan både män och kvinnor äntligen gå till valurnorna och rösta till första och andra kammaren. Nästan hälften av de röstberättigade kvinnorna röstar i valet 1921, och 62 procent av männen.

Eva Andén (andra från vänster i bild) var Sveriges första kvinnliga advokat. Här är hon på väg till vallokalen för att rösta på valdagen 1921 tillsammans med sina kollegor.

1922
Porträtt på de fem första kvinnorna i riksdagen.

År 1922 är det 5 kvinnor och 375 män i riksdagen.

1922: De fem första kvinnliga ledamöterna tar plats i riksdagen

När riksdagen öppnas i januari 1922 kan för första gången fem kvinnor ta plats som ledamöter. Kvinnan är nu erkänd som politisk medborgare fullt ut. De fem kvinnorna representerar olika politiska riktningar. 

Kerstin Hesselgren ingår i Liberala samlingspartiet och är den enda kvinnan som väljs in i första kammaren. Elisabeth Tamm väljs som liberal in i andra kammaren. När Liberalerna delas i två partier några år senare, ställer båda sig utanför och betecknar sig som frisinnade vildar.

De övriga kvinnorna i andra kammaren är socialdemokraterna Agda Östlund och Nelly Thüring och högerns Bertha Wellin.

Det är en stor uppgift som kommer till oss i en vansklig tid. Sjukdom och sorg har härjat och göra det svårt att samla människorna. Men det får icke avskräcka oss. Vi har framtiden för oss, ett nytt år och en ny tid.
Anna Whitlock
Värnpliktiga i en mindre båt

1922: Kravet på fullgjord värnplikt för rösträtt avskaffas

De så kallade ordentligthetsstrecken avskaffas successivt. Kravet på genomförd värnplikt för rösträtt för män tas bort detta år.

1933
Textutdrag från riksdagens beslut om att avskaffa inkomst- och förmögenhetskrav för att rösta 1933

1933: Inkomst- och förmögenhetskraven till första kammaren tas bort

Det här året ändras valbarhetskraven till första kammaren. Nu gäller endast att man ska ha fyllt 35 år. Kraven på inkomst och ägande av fastighet till ett visst taxeringsvärde stryks.

1935

1935: Lika pension

1935 års pensionslag innebär att mäns och kvinnors pensioner ska beräknas på samma sätt och att pensionsåldern blir könsneutral – 67 år för både kvinnor och män.

1937
Stor gammeldags nyckel

1937: Rösträtt införs för intagna på fängelser och häkten

Nu kan även de som sitter i fängelse rösta.
62 procent av befolkningen har nu rösträtt.

1944
Regnbågsflagga

1944: Det blir lagligt att vara homosexuell

Nu blir det lagligt att vara homosexuell men det ska dröja ända till slutet av 1970-talet innan Socialstyrelsen stryker homosexualitet ur sjukdomsregistret.

1945
En mamma med sina barn

68 procent av befolkningen har nu rösträtt år 1945.

1945: Rösträtten utökas ytterligare

Per Albin Hanssons regering lägger fram ett förslag som tar bort fler rösträttshinder. Nu får även personer som gått i konkurs och som får socialbidrag rösträtt.

Rösträttsåldern sänks samtidigt till 21 år och valmanskåren blir större.

Den känsla av trygghet till existensen, som förvissningen om bistånd vid arbetslöshet, sjukdom och annan olycka samt på ålderdomen skänker, gör den enskilde mera medveten om sitt medborgarskap. Den alstrar också den samhörighet med det allmänna, den hemkänsla, som är kännetecknande för en god demokrati.
Per Albin Hansson
1946

1946: Krav på jämställda löner

Riksdagens samtliga kvinnliga ledamöter enas om en motion i vilken de kräver att lön ska utbetalas efter prestation och inte efter kön.

På bilden ses Ulla Alm, Ebon Andersson, Anna Sjöström Bengtsson och Gärda Svensson.

1947

1947: Karin Kock blir Sveriges första kvinnliga statsråd

Karin Kock som var professor i nationalekonomi var först konsultativt statsråd, sedan folkhushållningsminister i Tage Erlanders regering. Hon blir därmed Sveriges första kvinnliga statsråd.

 

1948
FN logotyp

1948: FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna sägs vara världens mest översatta dokument. Den sex sidor långa texten har översatts till mer än 500 olika språk och dialekter.

Deklarationen består av 30 artiklar och den första artikeln lyder: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Deklarationen innehåller bland annat konventioner om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, avskaffande av rasdiskriminering och diskriminering av kvinnor med mera.

FN – Förenta Nationerna – bildas efter andra världskriget 1945. Sverige blir medlem i organisationen 1946. Deklarationen antas av generalförsamlingen i Paris 1948.

I Sverige deltar för första gången hälften av befolkningen i valet.

1949
Tryckfrihetsförordningen

1949: En ny tryckfrihetsförordning antas

Sverige fick 1766 världens första tryckfrihetsförordning, som följdes av flera andra. 1949 antas en ny tryckfrihetsförordning, som innehåller meddelarskydd och en början till lagen om hets mot folkgrupp.

1950
Fontana di trevi i Rom

1950: Europakonventionen

Sverige skriver som ett av de första länderna under Europakonventionen som skyddar medborgarnas fri- och rättigheter. Europakonventionen undertecknas i november 1950 i Rom, Italien, av medlemsstaterna i Europarådet.

1951
Religiösa symboler

1951: Religionsfriheten utökas

Religionsfrihetslagen från 1951 ger svenska medborgare rätten att fritt gå ur Svenska kyrkan, utan att gå in i ett annat godkänt samfund.

Statsråden måste inte längre vara kristna.

1953
Förstakammarsalen i Sveriges riksdag.

1953: Valbarhetsåldern till första kammaren sänks

Valbarhetsåldern till riksdagens första kammare sänks från 35 till 23 år.

1960

1960: Lika lön för lika arbete

Arbetsmarknadens parter enas om att avskaffa de så kallade kvinnolönerna och ansluta sig till Internationella arbetsorganisationens konvention om jämställda löner.

1965
Ungdomar i en park nattetid på 1960-talet

1965: Rösträtt från 20 år

Nu sänks rösträttåldern till 20 år i Sverige.

1968
Svenskt folkdansgille i storstad.

1968: Utlandsvenskar får rösta

Sedan 1968 har alla röstberättigade svenska medborgare som bosatt sig utomlands rösträtt till riksdagen oavsett hur länge de vistas utomlands.

Vid valet 2018 var 149 000 röstberättigade svenskar skrivna i andra länder och ungefär 30 procent av dem röstade i valet.

1969
Textutdrag proposition om sänkt rösträttsålder till 19 år, 1969

1969: Rösträtt från 19 år

Nu får även 19-åringar rösta i Sverige.

1971
Interiör från Riksdagshuset på 1970-talet.

1971: Enkammarriksdag införs

Två stora parlamentariska utredningar under 1950- och 1960-talen konstaterar att flera demokratiska skäl talar för att riksdagen ska bestå av en kammare. Från och med nu kan medborgarna vid ett och samma val bestämma riksdagens sammansättning. Det nya valsystemet innebär att partierna får exakt så stor del av mandaten som de får av rösterna.

Regeln om att ett parti måste ha fyra procent av rösterna för att bli representerat i riksdagen är från den här tiden.

Par som går över en bro och håller varandra i handen

1971: Sambeskattningen tas bort

Nu införs särbeskattning i Sverige. Tidigare hade äkta makar beskattats gemensamt. Det innebar att den som tjänade minst i äktenskapet beskattades lika mycket som den som tjänade mest, vilket innebar att det ibland inte lönade sig att arbeta för den som hade sämre inkomst, oftast kvinnan i familjen. Reformen har kallats ”den största jämställdhetsreformen under ett halvt sekel".

1974
Kunglig konselj 1974 då den nya regeringsformen skrevs under.

1974: Sveriges nuvarande regeringsform införs

Kungens politiska makt, som har varit avskaffad i praktiken, försvinner nu även formellt.

Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.
Ur Regeringsformen (1974:152)

1974: Föräldraförsäkring införs

Föräldrar får rätt att dela ledigheten vid barns födelse. Den tidigare försäkringen som infördes 1931 hade bara gällt mödrar.

1975
Personer står utanför en vallokal.

72% av befolkningen har rösträtt 1975.

1975: Rösträttsåldern sänks till 18 år

Riksdagen beslutar att rösträttsåldern ska sänkas från 19 till 18 år.

1976
Två kvinnor läser en tidning bredvid en affisch om valet 1976.

1976: Utländska medborgare som är bosatta i Sverige får kommunal rösträtt

Under 1960- och 1970-talen väcks debatten om utländska medborgares eventuella rösträtt. 1976 ändras reglerna för de kommunala valen. Riksdagen konstaterar att kommunal rösträtt för utländska medborgare har demokratiska fördelar. Att efter en viss tid i landet få delta i allmänna val ökar delaktigheten i samhället.

Från och med det här året kan även personer utan svenskt medborgarskap rösta, om de bott i kommunen i minst tre år.
I riksdagsvalet är dock kravet på svenskt medborgarskap kvar.

1977
Rullstol på en parkeringsplats.

1977: Tillgänglighetskrav i vallokaler

Samhället börjar ställa högre krav på att vallokaler och allmänna lokaler ska vara tillgängliga för människor med funktionshinder.

 

1979
Barn som springer i en korridor.

1979: Sverige blir först i världen med att förbjuda alla former av barnaga

Riksdagen beslutar om ett förbud mot att slå eller använda våld mot barn. 

1980

1980: Lag om jämställdhet i arbetslivet och JämO införs införs

Den nya lagen förbjuder könsdiskriminering i arbetslivet och en ny myndighet, Jämställdhetsombudsmannen, inrättas för att se till att lagen följs.

1985

1985: 30 procent kvinnor i riksdagen

Andelen kvinnliga ledamöter i riksdagen överstiger för första gången 30 procent av ledamöterna.

1985: Karin Söder blir Sveriges första kvinnliga partiledare

Söder, som tidigare varit såväl utrikesminister som socialminister, efterträdde Thorbjörn Fälldin som ordförande för Centerpartiet.

1989
Demonstration med många människor där en har en skylt med ett hjärta med ordet demokrati i.

74 procent av befolkningen har rösträtt 1989.

1989: Begreppet omyndig försvinner ur lagstiftningen

Nu kan en person inte längre bli omyndigförklarad. Tidigare har en domstol kunnat besluta att en person som uppnåtts myndighetsåldern ska förklaras omyndig. Därmed har alla medborgare över 18 år rösträtt.

1989

1989: Alla yrken öppnas för kvinnor

Även inom försvaret kan nu kvinnor anställas och det gäller alla tjänster.

1990
Barn som sitter i ring på en matta.

1990: Sverige ansluter sig till FN:s barnkonvention

Förenta nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antas av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och Sverige ansluter sig året därpå. Barnkonventionens tanke är att ge alla barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

1991

1991: Yttrandefrihetsgrundlagen instiftas

Yttrandefrihetsgrundlagen instiftas för att skydda rätten att uttala sig i bland annat radio, tv och på internet.

Porträtt Ingegerd Troedsson

1991: Första kvinnliga talmannen

Riksdagens får sin första kvinnliga talman, Ingegerd Troedsson (19292012). Hon var riksdagsledamot, biträdande socialminister och vice talman innan hon valdes till talman.

1993
Sameflaggan

1993: Sametinget inrättas

I syfte att ta tillvara den samiska minoritetens intressen inrättas nu Sametinget.

1994
Kvinna med broschyren Dags att bjuda upp

1994: Kampanjen "Varannan damernas"

Kampanjen Varannan damernas i valrörelsen bidrar till att över 40 procent av de invalda riksdagsledamöterna är kvinnor.

1995
Svenska flaggan och EU-flaggan som vajar utanför riksdagshuset

1995: Sverige går med i EU och deltar i valen till EU-parlamentet

Vid en folkomröstning om svenskt medlemskap i EU röstar 52,3 procent av svenskarna ja till medlemskap, medan 46,8 procent röstade nej. Trots att folkomröstningen var rådgivande fanns en politisk konsensus om att Sverige skulle följa resultatet. 

1995 blir Sverige medlem i EU. Svenska väljare får rösträtt i EU-parlamentsvalet och delar av riksdagens lagstiftande makt förs över till EU.

Valaffischer vid Sergels torg

1995: Personval prövas för första gången

Väljarna kan nu på valsedeln kryssa den politiker som de särskilt vill ska komma in i riksdagen. Tanken är att väljarna ännu mer ska kunna påverka vilka ledamöter som tar plats i Sveriges riksdag.

Personval prövas första gången i valet till Europaparlamentet 1995 och i riksdagsvalet 1998.

1999
Kollage nationella minoriteter

1999: Sverige erkänner fem nationella minoriteter

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar erkänns som nationella minoriteter i Sverige. Tio år senare, 2009, instiftas lagen om minoriteter och minoritetsspråk som garanterar särskilda rättigheter för nationella minoriteter. 

2001

2001: Jämställdhetslagen förstärks

Arbetsgivare ska varje år kartlägga och analysera löner och anställningsvillkor för att upptäcka osakliga skillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. Resultatet av kartläggningen ska redovisas i en handlingsplan för jämställda löner.

2005

2005: Lagstiftning mot könsdiskriminering

I enlighet med tre EU-direktiv skärps förbud mot diskriminering bland annat inom socialförsäkringssystemet, för medlemskap i fackföreningar och vid handel med varor, tjänster och bostäder.

2009
Voteringstavlan i riksdagens kammare.

2009: Ny diskrimineringslag införs

En ny diskrimineringslag införs för att motverka negativ särbehandling på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

2011
Kvinna med krans i håret

2011: Regeringsformen omarbetas

Regeringsformen omarbetas vilket bland annat innebär ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning och integritetsintrång.

2018

2018 är 46 procent av riksdagens ledamöter kvinnor och 54 procent män. Den yngsta ledamoten är 22 år och den äldsta 85 år. 

2018: Samtyckeslagen införs

Enligt lagen blir det förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visat att den vill delta. Det krävs inte längre att gärningspersonen har använt sig av våld eller hot.

2020

2020: Barnkonventionen blir svensk lag

Domstolarna ska från den 1 januari beakta FN:s barnkonvention från 1989 i mål som rör barn.

2021

2021: Sverige får sin första kvinnliga statsminister

Riksdagen godkände talman Andreas Norléns förslag att utse Magdalena Andersson (S) till statsminister och Sverige har fått sin första kvinnliga statsminister. 

2022
Fira demokratins genombrott 100 år

2022: Fira demokratin!

I januari 2022 är det 100 år sedan de fem första kvinnliga riksdagsledamöterna tog plats i riksdagen och Sveriges riksdags demokratijubileum når sin kulmen.