accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Om webbplatsen

Det här är en webbplats från Sveriges riksdag för att uppmärksamma att det är hundra år sedan demokratins genombrott i Sverige.

Webbplatsens syfte är att samla allt det som Sverige riksdag anordnar och erbjuder under firandet åren 2018–2022 och att skapa inspiration och engagemang i demokratifrågor.

Målet är att öka kunskapen om demokratins historia, innebörd och betydelse och ge kunskap om processen för demokratiseringen och riksdagens roll i denna process samt väcka engagemang för demokratins och politikens betydelse i nutid och framtid.

Ansvarig

Anders Hagquist, kommunikationschef.

Kontakt och press

Bildrättigheter

Alla bilder på webbplatsen är skyddade enligt upphovsrättslagen.

Bilder och grafik på riksdagens webbplatser skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att bilderna inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från den som har rättigheterna.

Exempel på användning som kräver tillstånd är kopiering av bilder till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av bilderna, oavsett metod.

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729) på riksdagens webbplats

Fotografer och illustratörer

På webbplatsen anges fotografens eller illustratörens namn direkt vid bilden, där det är möjligt. Men vid en del bilder finns inte möjlighet att ange fotograf eller rättighetsinnehavare.

Källförteckning

Källor som ligger till grund för faktainnehållet på webbplatsen. 

Källförteckning

Länkningspolicy

Om du länkar till Sveriges riksdags webbplats Fira demokratin! ber vi dig respektera följande:

  • Riksdagen är mån om vilka webbplatser som länkar till riksdagens webbplatser. Genom länkning kan riksdagen associeras med innehållet på den webbplats där länken är placerad. Kontakta oss vid tveksamhet.
  • Ange länken till webbplatsen Fira demokratin! på ett neutralt sätt.
  • Använd inte riksdagens logotyp för att länka till webbplatsen. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga då användaren klickar på länken förflyttas användaren till riksdagens webbserver.
  • Använd inte så kallad ramlänkning (frameslänkning), det vill säga länka inte så att webbplatsen placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.
  • Om du vill länka till informationsmaterial i pdf-format så länka till webbsidan där dokumentet finns. Detta för att undvika att länkar bryts eller att gamla versioner finns tillgängliga.

Behandling av personuppgifter

Riksdagsförvaltningen behandlar personuppgifter på denna webbplats. Behandlingen av personuppgifter är laglig eftersom den sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse (art. 6.1 e dataskyddsförordningen).

Offentlighetsprincipen

Riksdagsförvaltningen är en myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till Riksdagsförvaltningen blir allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av en allmän handling.

Allmänna handlingar på riksdagens webbplats

Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Det är en tvingande EU-lag som reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU. I samband med det upphörde Personuppgiftslagen (PUL) att gälla och istället infördes det en ny lag som kompletterar dataskyddsförordningen.

I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas bland annat under vilka förutsättningar vissa personuppgifter får behandlas.

Dataskyddslagen och dataskyddsförordningen får inte tillämpas om de går emot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Personuppgiftsansvar

Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

Insamling av personuppgifter på webbplatsen

Riksdagsförvaltningen samlar in personuppgifter på denna webbplats. Insamling av personuppgifter sker vid beställning av trycksaker.

Information om i vilket syfte Riksdagsförvaltningen samlar in personupppgifterna och hur länge de sparas lämnas i anslutning till det formulär på webbplatsen där uppgifterna samlas in.

Loggning av IP-adress

För att få en bild av hur besökare använder webbplatsen loggar Riksdagsförvaltningen IP-adressen ihop med vilken resurs som besökaren använder när de besöker vår webbplats. Loggarna sparas på våra egna servrar.

Dina rättigheter

Information om dina personuppgifter

Du kan begära information om vilka personuppgifter om dig som Riksdagsförvaltningen behandlar.

Rättelse

Riksdagsförvaltningen kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga.

Radering

Du kan begära att Riksdagsförvaltningen ska radera dina personuppgifter. Du kan också begära att Riksdagsförvaltningen ska upphöra med att behandla dina personuppgifter.

En begäran om radering leder inte alltid till att Riksdagsförvaltningen tar bort dina personuppgifter. Riksdagsförvaltningen kan avslå en begäran om radering på den grunden att personuppgifterna är nödvändiga för ändamålet med behandlingen. En annan inskränkning av rätten till radering är kravet att allmänna handlingar ska bevaras. För att ta bort personuppgifter i en allmän handling krävs ett gallringsbeslut som tillåter att handlingen tas bort.

Begäran om information eller rättelse

Vänd dig till Riksdagsförvaltningens registrator om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som Riksdagsförvaltningen behandlar. Du kan även vända dig till registrator med en begäran om rättelse, radering eller att behandlingen av dina personuppgifter ska upphöra.

Riksdagsförvaltningens registrator

Dataskyddsombud

Riksdagsförvaltningen har ett dataskyddsombud vars roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom myndigheten genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Riksdagsförvaltningens dataskyddsombud

IMY har tillsyn över behandling av personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har tillsyn över Riksdagsförvaltningens behandling av personuppgifter. Du kan vända dig till IMY om du har klagomål på Riksdagsförvaltningens behandling av personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)