accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Styrelsen

Styrelsens uppdrag innebär att förvalta och driva den löpande verksamheten för föreningen, kort sagt se till att föreningen fungerar.

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag innebär att förvalta och driva den löpande verksamheten för föreningen, kort sagt se till att föreningen fungerar.

Dessutom ska styrelsen verkställa och följa besluten från föreningens högsta beslutande organ, föreningsmötet.

Styrelsen ska också följa föreningens stadgar och verka i dess anda.

Det kan också finnas lagar och förordningar som reglerar styrelsens arbete och ansvar. Exempelvis måste styrelsen i en bostadsrättsförening följa de grundläggande bestämmelserna i bostadsrättslagen, bland annat att underhålla föreningens fastigheter.

Det här innebär att när ledamoten i styrelsen får förslag från medlemmar eller andra om att styrelsen ska göra än den ena, än det andra, måste ledamöterna ta reda på om det verkligen ingår uppdraget.

Ett exempel:
Du är styrelseledamot i Bjällbro IF. Ni ska vara med i fotbollsturneringen Gothia cup 2019, en tävling dit lag från hela världen kommer. En av era spelare, Makena, är från Kenya. Hennes tidigare ungdomslag i hemlandet är också uttagna men det saknas 10 000 kronor för att laget ska kunna åka. Makena vill att Bjällbro IF ska bidra med 10 000 så att det kenyanska laget kan åka. Makena ser det som en solidarisk handling att lag från olika länder ska kunna träffas och byta erfarenheter. Dessutom beslutade Bjällbro IF på sitt senaste årsmöte att främja damfotboll.

Makena har rätt i att föreningen ska satsa på damfotboll och av stadgarna framgår att Bjällbro IF ska främja idrott, i första hand fotboll. Men satsningen på kvinnlig fotboll, gällde inte den i första hand tjejer inom Bjällbro kommun? Det är lång kö för att få vara med och spela. Och tar klubben in fler kvinnliga spelare måste omklädningsrummet byggas ut och det kostar minst 10 000 kronor. Och klubben har begränsade resurser.

Sådana här och andra frågor och överväganden måste styrelsen göra när den ställs inför olika förslag om verksamheten i en förening.

forhandlare72dpi.jpg

Hur styrelsen bör behandla motioner från medlemmarna

Uppmana medlemmarna att skriva motioner. Informera i god tid när och hur de ska lämna in motionerna. Tänk på att det är deras främsta möjlighet att påverka arbetet i föreningen.

Var noga med att ange sista dag för att lämna in motioner. En motion som kommer in för sent ska avvisas av styrelsen, det vill säga den ska inte upp för behandling på föreningsmötet. Detta oavsett orsak till förseningen. Ett undantag från en tydlig regel kan uppfattas som att styrelsen ger förmåner till vissa. Det är dessutom odemokratiskt.

Tänk på att när styrelsen svarar på en motion eller ett förslag har styrelsen mer kunskaper om föreningens ekonomi, pågående arbete och verksamhet än vad förslagsställaren har. Även om styrelsen tycker att hens förslag är dumt eller orealistiskt bör det inte framgå av styrelsens svar. Möt förslaget och förslagsställaren med respekt. Förklara så pedagogiskt som möjligt varför hens förslag inte kan genomföras.

Många är osäkra på hur man skriver en motion. Det är inget som hindrar att föreningen skapar ett slags lathund, ett exempel, som beskriver hur styrelsen vill att motionen ska se ut.

Även om motionären inte har avslutat motionen med en att-sats, det vill säga vad motionären konkret vill att föreningen ska göra, bör styrelsen ändå sammanfatta innehållet i motionen och sedan pedagogiskt förklara motiven till styrelsens förslag till beslut om motionen.

Ibland kan det komma in en motion som egentligen handlar om den dagliga verksamheten i  föreningen – varför är det så stökigt i omklädningsrummet, varför ställs det barnvagnar i trappuppgången när det inte är tillåtet etcetera. I sådana fall är det en fördel att ta kontakt med motionären och förklara att det är en fråga som kan lösas direkt med ansvarig och som föreningsmötet inte behöver ta ställning till. Då kan också motionären dra tillbaka sin motion om hen är nöjd med styrelsens förslag till åtgärd. Men observera att om motionären ändå vill att motionen ska upp på föreningsmötet, då ska den behandlas på mötet. Styrelsen kan alltså inte stoppa en motion, så länge den rör verksamheten inom föreningen.

Styrelsens ansvar

Styrelsens ledamöter har ett kollektivt ansvar för styrelsens arbete och beslut. En enskild ledamot kan inte skylla ifrån sig och hävda att denne inte visste hur ett speciellt beslut fattades eller att det kanske saknades tillräckligt underlag för ett beslut.

Om en ledamot märker att styrelsens ordförande fattar egna beslut utan att förankra dem hos resten av styrelsen, har ledamöterna ett ansvar att säga ifrån och förklara att alla beslut ska diskuteras och fattas av styrelsen i sin helhet. Om styrelsen väljer att delegera, det vill säga överlåta, vissa beslut till någon eller några i styrelsen ska en sådan delegation beslutas av styrelsen. Men observera att även de som inte omfattas av delegationen ändå är ansvariga för de beslut som fattas.

Om en ledamot, trots påpekanden, märker att ordföranden fortsätter att köra sitt eget race måste den avgå ur styrelsen. Då upphör ledamotens ansvar.

Så länge ledamoten inte ifrågasätter de beslut som styrelsen fattar är hen bunden av dem och ska kunna förklara och försvara beslutet inför medlemmarna.

Men en ledamot kan reservera sig mot beslutet. Det måste ske skriftligt och ska noteras i protokollet. Då omfattas inte den ledamoten av ansvaret för just det beslutet och behöver heller inte försvara beslutet.

Även om styrelsen har ett kollektivt ansvar kan den naturligtvis ha en arbetsfördelning inom styrelsen. Mer om det finns i avsnittet om styrelsens praktiska arbete.

Styrelsens ansvar prövas framför allt på årsmötet då föreningsmötet ska ta ställning till om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Om styrelsen får det kan ingen i efterhand ifrågasätta styrelsens arbete. Men märk att styrelsen trots att den fått ansvarsfrihet ändå kan stå till svars. Det gäller i första hand om styrelsen under sitt arbete begått brott eller agerat oaktsamt med föreningens medel eller tillgångar.

Styrelsen bör därför teckna en ansvarsförsäkring för att skydda styrelsen och föreningens verksamhet.

Exempel: Förvaltaren i en bostadsrättsförening förde under fem års tid över 3 miljoner kronor från olika konton hos föreningen till sina egna konton. Hon dömdes för grov trolöshet mot huvudman. Tack vare en ansvarsförsäkring kunde föreningen få tillbaka den största delen av beloppet från försäkringsbolaget.

Styrelsens praktiska arbete och planering

Av föreningens stadgar framgår hur ledamöterna i en styrelse ska utses.

I vissa föreningar ska årsmötet eller ett föreningsmöte välja ordförande, sekreterare, kassör etcetera. I andra föreningar utses det inom styrelsen. Första mötet efter årsmötet blir därför ett så kallat konstituerande möte. Då fördelas uppgifterna inom styrelsen och dessutom bestämmer styrelsen vilka som ska teckna föreningens firma. Det senare innebär att skriva under bindande avtal, betalningsunderlag, ta ut pengar från banken etcetera.

På det konstituerande mötet är det också en fördel att bestämma datum för kommande styrelsemöten.

Även om styrelsen valt en ordförande som representerar föreningen utåt behöver inte alltid ordföranden leda styrelsemötena. Det kan rotera inom styrelsen. Då får flera lära sig hur det är att leda styrelsemötena.

Ordföranden (eller dess ersättare) ska kalla till styrelsemöten och i kallelsen beskriva vilka frågor som ska diskuteras. Det senare är viktigt, dels för att få en viss ordning, dels för att alla ledamöter ska kunna förbereda sig inför mötet. Finns det handlingar som ligger till grund för beslut som ska tas under mötet bör de bifogas kallelsen.

Det är en fördel om mötena präglas av öppenhet och tolerans och uppmanar till att vrida och vända på de frågor som styrelsen har att ta hand om. Inga frågor är dumma; man har rätt att ”göra bort sig” med lite tokiga argument. Tanken är ju att det beslut som styrelsen till slut fattar ska vara tillräckligt underbyggda.

När styrelsen fattat ett beslut är det en hjälp att samtidigt utse någon ansvarig för att verkställa beslutet, tiden när det ska vara verkställt och när det ska återrapporteras.

Ibland kan mötena dra ut på tiden. Sätt gärna en tidsgräns då mötet ska sluta.

Bland det viktigaste i styrelsens planering är det kommande årsmötet. På årsmötet ska medlemmarna ta ställning till vad styrelsen har gjort under verksamhetsåret.

Därför ska styrelsen skriva en verksamhetsberättelse. I den beskrivs vad som gjorts det senaste verksamhetsåret, hur beslut har verkställts från förra årsmötet och annat som hänt. Styrelsen ska också göra en kassarapport tillsammans med en årsredovisning. Detta ska därefter granskas av revisorerna.

Styrelsen ska också svara på motioner och lägga fram egna förslag till årsmötet om vad föreningen föreslås göra i framtiden.

Årsmötet är medlemmarnas möte. Det är på årsmötet medlemmarna kan granska styrelsen, ställa frågor och komma med egna förslag. Styrelsen bör därför vara så öppen, pedagogisk och informativ som möjligt, både i texterna i verksamhetsberättelsen och på själva årsmötet. Styrelsen kan uppmana medlemmarna att ställa frågor och förbereda sig på svaren. Ödmjukhet och ärlighet är bättre än att ifrågasätta och att försöka mörka besvärliga frågor.

ordf├Ârande72dpi.jpg

Styrelsens dokumentation

På alla möten – både föreningsmöten och styrelsemöten – ska det skrivas ett protokoll om vad mötet tog upp och behandlade.

Anledningarna är flera.

  • Protokollen visar vad mötet beslutat.
  • Protokollen är ett underlag för granskningen av föreningen.
  • Protokollen är en stor hjälp för dem som ska ta över efter den avgående styrelsen.

Gör gärna en mall för hur protokollet ska se ut.

  • dag, tid och plats för sammanträdet
  • närvarande och anmäld frånvaro
  • vem som satt ordförande, namn på sekreterare och vem som ska justera protokollet
  • vilka frågor som diskuterades
  • vilka beslut som togs
  • vem som ansvarar för att verkställa besluten och när det ska vara gjort och tid för återrapportering
  • eventuella reservationer

För det mesta räcker det med ett beslutsprotokoll, det vill säga det framgår vad mötet beslutat. Ett protokoll ska justeras, det vill säga någon ledamot i styrelsen ska tillsammans med sekreteraren skriva under protokollet. Först då är beslutet giltigt och kan verkställas. Justeraren ska alltså vara noggrann och kontrollera att det står rätt i protokollet.

Om föreningsmötet diskuterar stora frågor som pågår under längre tid kan det vara bra med en kortare bakgrund till beslutet och en motivering till beslutet som sådant. Då kan styrelsen under arbetet återgå till tidigare beslut och kontrollera att den är på ”rätt väg”.

Det är styrelsen som är ansvarig för att det skrivs protokoll under föreningsmötena. Förbered därför det genom att antingen sekreteraren i styrelsen skriver protokollen eller att någon medlem tillfrågas i förväg.

Normalt sett är inte styrelseprotokoll offentliga för medlemmarna. Däremot är alla protokoll från föreningsmöten öppna för medlemmarna.

Tema: Så fungerar föreningar

Nästa avsnitt: Föreningen

Bild i toppen på sidan: Ordförandebänk IOGT. 

Foto: Jeppe Gustafsson / Scanpix