accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Grundlagar och värderingar

Grundlagarna skyddar alla medborgares rätt att engagera sig och jobba politiskt. De innehåller även vissa bestämmelser om begränsningar i våra fri- och rättigheter. Det är till exempel inte tillåtet att hota landets säkerhet genom att sprida hemlig information eller syssla med terrorism. Vanliga lagar kan också begränsa våra fri- och rättigheter. Det är till exempel inte tillåtet att hota, skada, förtala, störa den allmänna ordningen eller diskriminera andra när vi utövar våra rättigheter.

Tema: Demokratins värderingar
Vi lever i en demokrati. Men vad innebär det att leva i en demokrati? Det här avsnittet handlar om demokratins kännetecken, värderingar och grundläggande fri- och rättigheter.

Grundlagar

Det är grundlagarna som skyddar våra fri- och rättigheter i det demokratiska samhället. De fyra grundlagarna är regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen och de påverkar vår vardag på olika sätt.

Regeringsformen är den mest omfattande av våra fyra grundlagar. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras och skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter.

Tryckfrihetsförordningen säger att vi fritt och ocensurerat får ge ut böcker, tidningar och andra tryckta skrifter. Tryckfrihetsförordningen ger också alla medborgare rätt att ta del av dokument hos myndigheter och domstolar.

Yttrandefrihetsgrundlagen
skyddar rätten att sända radio och tv och att publicera texter, bilder och filmer på internet. Tillsammans med tryckfrihetsförordningen skyddar alltså  yttrandefrihetsgrundlagen folkets yttrande- och åsiktsfriheter.

Successionsordningen anger regler för vem som kan bli kung eller drottning i Sverige. Kungen är Sveriges statschef men har endast representativa uppgifter och saknar politisk makt.

Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. Det ska finnas tid för eftertanke och konsekvenserna av en grundlagsändring måste vara extra genomtänkta. Tanken är att skydda demokratin.

Fri- och rättigheter

Det är grundlagarna som skyddar våra fri- och rättigheter i det demokratiska samhället.

Informationsfrihet: Det finns ingen censur i Sverige som hindrar oss från att läsa de böcker vi vill, se på filmer eller googla fritt på nätet.

Åsiktsfrihet: Ingen kan tvinga oss att tycka eller tänka på ett visst sätt. Vi behöver inte avslöja våra åsikter för någon annan om vi inte själva vill.

Tryck- och yttrandefrihet: Vi har rätt att tycka och tänka fritt och att sprida våra åsikter till andra människor.

Rätt till insyn: Vi kan ta del av protokoll, beslut och andra allmänna handlingar hos myndigheter och besöka politiska sammanträden och förhandlingar i våra domstolar.

Rättssäkerhet: Domstolar och myndigheter ska utöva sin makt enligt de regler som våra folkvalda politiker har bestämt. Alla som misstänks för brott har rätt till en rättvis prövning. 

Skydd mot diskriminering: Ingen ska särbehandlas negativt på grund av personliga egenskaper som kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mötes-, förenings- och demonstrationsfrihet: Vi har rätt att ordna och delta i möten och demonstrationer. Vi kan gå med i partier, fackföreningar och andra föreningar – eller bilda en helt ny förening om det behövs.

Värderingar

Vi bor i en demokrati. Det påverkar vårt liv. Många av de vardagliga saker som du gör kan du göra just för att Sverige är en demokrati. I en diktatur skulle de vara olagliga. Demokratin påverkar våra liv, varje dag, året runt. I många andra länder ser vardagen helt annorlunda ut. Har du tänkt på hur ditt liv skulle se ut om du inte levde i en demokrati?

Älska den du vill
Du väljer själv hur du vill leva ditt liv. I vissa länder är det olagligt med kärlek – om den riktar sig till en person av samma kön. I Sverige har vi en diskrimineringslag som ska förhindra diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Ingen person får diskrimineras på grund av sin sexuella läggning. Att själv få välja sin kärlek är en mänsklig rättighet.

Kritisera makthavare
Även om det är medborgarna i de demokratiska länderna som röstat fram politikerna så ska den makten alltid granskas. I Sverige är det tillåtet att kritisera de styrande eftersom vi både har yttrandefrihet och tryckfrihet i vårt land. Den som lever i en diktatur har inte tillgång till en oberoende och fri press. I diktaturer är medierna många gånger maktens förlängda arm, vilket innebär att granskande journalistik inte förekommer.

Välja kläder
Du väljer själv vilka kläder du vill ha på dig. Jeans, kjol, turban, slöja, keps eller knätofsar, det mesta funkar. Men i vissa länder finns det hårda regler för vilken klädsel som är tillåten och straff kan utdelas ifall dessa regler inte följs.

Vara med i föreningar
Ingen kan hindra dig från att gå med och arbeta i en förening. Din förening har kanske en webbplats där ni kritiserar politiker för att inte engagera sig tillräckligt i de frågor som ni driver. Det är helt ok. Men varje år fängslas, torteras och till och avrättas människor i världen för att de har ”fel” åsikter eller tillhör förbjudna partier och organisationer.

Leta fakta på nätet
Att fritt kunna surfa runt på internet är en självklarhet i Sverige. Staten bestämmer inte vilka webbsidor som vi medborgare får besöka såvida de inte är olagliga. I diktaturer är det vanligt att regimerna blockerar, censurerar och filtrerar människors tillgång till internet. Sidor där makthavarna kritiseras får medborgarna aldrig se – det ser personerna med makt till.

Inga kroppsliga bestraffningar
I Sverige är det olagligt med kroppsliga bestraffningar. Staten får aldrig bestraffa en människa med ett kroppsstraff. I många länder är det tillåtet med kroppsstraff, och till och med dödsstraff. Som första land i världen, 1979, förbjöd Sverige alla former av barnaga. Runt om i världen finns det länder där barnaga är tillåtet. Ingen vuxen får i Sverige slå ett barn, varken hemma, i skolan eller någon annanstans.

Tema: Demokratins värderingar

Bild i toppen på sidan: Sveriges rikes lag.
Foto: Peter Jansson.