accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Demokratins kännetecken

Demokrati betyder folkmakt eller folkstyrelse. I demokratier ska människor få vara med och bestämma hur landet ska styras. Men demokrati handlar även om representation och fri- och rättigheter och ansvar. Demokratiska stater kan styras på olika sätt. Därför kan det vara svårt att beskriva exakt vad en demokrati är. Men självklart har demokratier vissa gemensamma kännetecken

Tema: Demokratins värderingar
Vi lever i en demokrati. Men vad innebär det att leva i en demokrati? Det här avsnittet handlar om demokratins kännetecken, värderingar och grundläggande fri- och rättigheter.

Vad är demokrati?

Demokrati betyder folkstyre. I alla demokratier är det folket som har den politiska makten men det kan i praktiken se olika ut i olika demokratiska stater. Det finns dock några grunder att följa.

Fria val
Fria och rättvisa val är centralt i demokratier. I Sverige har vi vart fjärde år val till riksdagen, kommunerna och landstingen. Val till Europarlamentet hålls vart femte år. Alla som fyllt 18 och är svenska medborgare får rösta i riksdagsvalet. Du behöver inte vara svensk medborgare för att rösta i kommun- och landstingsvalen. Valdeltagandet i riksdagsvalet 2018 var drygt 87 procent. Sverige har i en internationell jämförelse ett högt valdeltagande.

Flera partier
För att ett val ska klassas som demokratiskt måste det finnas flera olika partier att välja mellan. I Sverige riksdag finns åtta politiska partier representerade. Det gemensamma för dessa partier är de fått minst fyra procent av rösterna i hela landet. Partier som får färre röster får inga mandat i riksdagen.

Politiska rättigheter
Människor måste vara garanterade politiska rättigheter. Rösträtt, yttrandefrihet, mötesfrihet är exempel på politiska rättigheter. Du ska på många sätt kunna göra din röst hörd. Ingen får hindra dig att engagera dig i politiska frågor. I Sverige garanterar grundlagen dessa rättigheter.

Rättssäkerhet och likhet inför lagen
Alla ska vara lika inför lagen. Domstolar och andra myndigheter ska agera rättssäkert. Svenska domstolar är självständiga i förhållande till de politiska makthavarna. Domstolarna dömer endast efter de lagar som gäller i Sverige. Alla medborgare har rätt till en objektiv, opartisk och rättvis rättegång.

Respekt för de mänskliga rättigheterna
Alla människor ska räknas som jämlika, oavsett kön etnicitet eller andra personliga egenskaper. Våra mänskliga rättigheter försäkras genom Sveriges grundlagar och särskilda lagar mot diskriminering och hatbrott. I Sverige får inte kroppsliga bestraffningar förkomma. Dödsstraff är förbjudet enligt grundlagen. Vid en internationell jämförelse är individens fri-och rättigheter stora i Sverige.

En statsförvaltning som fungerar
Det är viktigt att myndigheterna arbetar effektivt och rättssäkert. Myndigheterna måste kunna genomföra de folkvaldas beslut. Korruption och maktmissbruk ska inte förekomma inom statsförvaltningen. Det är viktigt att det finns kontrollinstrument som granskar hur statsförvaltningen sköter sina uppdrag. Justitieombudsmannen och Riksrevisionen är två organ som ska se till att den svenska statsförvaltningen agerar effektivt och rättssäkert.

Tre centrala värden

Många demokratiforskare anser att det finns tre centrala värden som en demokrati behöver klara av. Forskarna talar om folkstyrelse, rättsstat och handlingskraft. Det finns en viss spänning mellan de tre värdena.

Folkstyrelsen bygger på demokratins grundidé att politiska beslut ska spegla folkets vilja. Här ska majoriteten bestämma. Rättsstaten handlar om att den offentliga makten ska vara reglerad och som det står i grundlagen utövas under lagarna. Alla människor ska vara garanterad vissa grundläggande fri- och rättigheter som en stat aldrig får kränka. Värdet handlingskraft innebär att en stat måste kunna genomföra de beslut som politikerna fattar. Demokratin behöver en professionell statsförvaltning. 

Men trots att alla tre värdena behövs i en demokrati kan de komma i konflikt med varandra. Statsvetarna Katarina Barrling och Sören Holmberg benämner konflikten som demokratins triangeldrama. I den nyutgivna antologin Demokratins framtid skriver statsvetarna: ”Rättsstaten med dess inneboende tröghet kan innebära hinder för såväl folkviljan som handlingskraften. Och väljarnas vilja överensstämmer inte alltid med det som gagnar handlingskraften.”

Beställ eller ladda ner antologin Demokratins framtid

Tema: Demokratins värderingar

Bild i toppen på sidan: Valsedlar, valet 2018.
Foto: Anders Löwdin.